Registrované sociální služby

PRO DOSPĚLÉ PACIENTY PRO DĚTSKÉ PACIENTY REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROJEKTY


1. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Posláním Nejste sami – mobilního hospice, z. ú. je poskytovat odbornou poradenskou pomoc pacientům, případně zákonným zástupcům dětí, kteří se díky nepříznivému zdravotnímu stavu ocitají na sklonku svého života. Jedná se o poradenství zařazené do komplexní hospicové péče, která se nesoustředí pouze na samotného pacienta, ale také na jeho blízké, kteří o něj pečují. Velmi často se tito lidé ocitají v situaci, která je pro ně osobně těžká, mnohdy neví jak správně poskytovat péči, ani co je čeká po smrti blízkého, ať po stránce osobní ztráty, tak po stránce administrativního vyřizování. Poslání odborného sociálního poradenství je usnadnit prožití obtížného životního období.

Cílová skupina:

Dospělí pacienti a zákonní zástupci dětských pacientů a to bez věkového omezení.


Kontaktní místo:

Nacházíme se na ulici Stupkova 18, Nová Ulice, Olomouc 779 00. Jedná se o nájemní prostory.
Nejste sami – mobilní hospic, z .ú. se nachází v blízkosti Fakultní nemocnice Olomouc dostupné MHD linka číslo 16 zastávka Jílová, z vlakového nádraží linka číslo 19 zastávka Jílová. Autem je možnost parkování přímo v ulici Stupkova.


Služby poskytuje sociální pracovník – poskytuje poradenství na základě telefonické dohody. Schůzku je třeba si telefonicky domluvit v čase od 7.30 do 15.00 hodin.

Telefon: 703 134 603, e-mail: mobilnihospic@nejstesami.eu


2. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poslání Nejste sami – odlehčovací služba je zastoupit pečující osobu po dobu nezbytně nutnou a umožnit tak, aby tento čas využila rodina k odpočinku, regeneraci, popřípadě vyřízení svých osobních záležitostí. Umožnit pečujícím osobám co nejdéle a v dobré pohodě zvládnout péči o klienta s těžkým až terminálním onemocněním v domácím prostředí. Usnadnit rodině a jejím blízkým prožití obtížného životního období. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta na území Olomouckého kraje (dojezdová vzdálenost 40 Km od Olomouce)


Cíle služby:

Předejít vyčerpání pečující osoby jak psychické, tak fyzické. Umožnit klientovi zůstat v přirozeném domácím prostředí se svojí rodinou. Zvládnout obtížnou životní situaci bez narušení sociálních vazeb.


Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou klienti se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení v důsledku nemoci v terminálním stádiu, kteří jsou zcela nebo částečně odkázáni na péči druhé osoby. Služba má rovněž přínos pro osoby, které pečují o tyto osoby.


Okruh cílové skupiny:

Osoby s jiným zdravotním postižením.


Věková struktura:

Děti od 3 let věku, dospělí bez omezení věku.


Zásady služby:

Ochrana práv | Zplnomocnění | Podpora | Důstojnost | Respektování soukromí | Individuální přístup | Právo volby | Partnerství


Klientům v domácím prostředí poskytujeme tyto služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podpora pomoc při podání jídla, pití, oblékání, svlékání, přesun na lůžko, vozík), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházka, pobyt venku, doprovod k lékaři, do obchodu, k přátelům), sociálně terapeutické činnosti (rozvíjení dovedností paměti, tematicky povídání), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí (doprovod na úřad, pomoc s vyřízením příspěvku na péči a jiných sociálních dávek pomoci, informace o jiných službách a možnostech), aktivizační činnosti (hraní společenských her, předčítání), poskytování základního sociálního poradenství.


Služby poskytuje:

Sociální pracovník – přijímá žádosti, provádí šetření, uzavírá smlouvy o poskytování služby a poskytuje sociální poradenství a Pracovník odlehčovacích služeb (asistent) – poskytuje úkony péče v odlehčovacích službách dle zákona o sociálních službách a je klíčovým pracovníkem.


Kontaktní místo:

Nacházíme se na ulici Stupkova 18, Nová Ulice, Olomouc 779 00. Jedná se o nájemní prostory.
Nejste sami – mobilní hospic, z .ú. se nachází v blízkosti Fakultní nemocnice Olomouc dostupné MHD linka číslo 16 zastávka Jílová, z vlakového nádraží linka číslo 19 zastávka Jílová. Autem je možnost parkování přímo v ulici Stupkova.

Telefon: 703 134 603, e-mail: bilkova@nejstesami.eu