MUDr. Miluše Schwubová

garantka paliativní péče

Vystudovala LF UP Olomouc. Po ukončení studia v roce 1996 pracovala v LDN Červený Kopec v Brně. Po mateřské dovolené nastoupila na interní oddělení PL Šternberk. Od roku 2010 dosud pracuje na Doléčovacím oddělení Nemocnice Hranice a.s., nyní jako zástupce primáře.

Má specializovanou způsobilost v oboru geriatrie, atestaci z paliativní medicíny. Je členem odborných společností ČGGS a ČSPM.

Od počátku své kariéry pracuji na oddělení pro dlouhodobě nemocné. Jsou zde pacienti  po operacích, úrazech, iktech, pacienti s demencemi, křehcí geriatričtí pacienti, pacienti s chronickým systémovým onemocněním, s nehojícími se chronickými ranami, dekubity, onkologicky nemocní, delirantní stavy.  Jedná se o velké spektrum pacientů (subakutní, chronické, preterminální a terminální stavy) s různými potřebami. Reálné cíle léčby a péče se tak odvíjí od aktuálního zdravotního stavu, funkčního stavu a spolupráce pacienta.

Pacienti v preterminálním či terminálním stavu (onkologicky i neonkologicky nemocní) nemají pouze fyzickou bolest, ale trpí úzkostí, neklidem, prožívají strach, jsou odloučení od svých blízkých, často je nutné řešit jejich sociální situaci.

Paliativní péče pojmenovala všechno to, o co se ve své praxi snažím, ukázala mi směr a smysl mé práce. Paliativní péče je přístup, komplexní péče o nevyléčitelně nemocné zaměřený na kvalitu života.  Paliativní péče je umění, umění udělat si čas na pacienta a jeho rodinu…umění komunikovat – naslouchat, slyšet a porozumět… umění klást otázky a odpovídat na ně…umění vést rozhovor o závěru života…umění mlčet a umění doprovázet… umění projevit emoce…

Pacienti v závěru života mají stále svoji důstojnost, jsou stále osobnostmi a zaslouží si naši pozornost – nemusí být sami.

….zkušenost, která mě vede k pokoře, trpělivosti, úctě a radosti ze života.
Miluše Schwubová