Odlehčovací služba

Služby > Sociální služby > Odlehčovací služba

Poslání odlehčovací služby je zastoupit pečující osobu po dobu nezbytně nutnou a umožnit tak, aby tento čas využila rodina k odpočinku, regeneraci, popřípadě vyřízení svých osobních záležitostí. Umožnit pečujícím osobám co nejdéle a v dobré pohodě zvládnout péči o klienta s těžkým až terminálním onemocněním v domácím prostředí. Usnadnit rodině a jejím blízkým prožití obtížného životního období. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta na území Olomouckého kraje (dojezdová vzdálenost 40 Km od Olomouce)

Žádost | Ceník poskytovaných úkonů

Cíle služby

Předejít vyčerpání pečující osoby jak psychické, tak fyzické. Umožnit klientovi zůstat v přirozeném domácím prostředí se svojí rodinou. Zvládnout obtížnou životní situaci bez narušení sociálních vazeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou klienti se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení v důsledku nemoci v terminálním stádiu, kteří jsou zcela nebo částečně odkázáni na péči druhé osoby. Služba má rovněž přínos pro osoby, které pečují o tyto osoby.

Okruh cílové skupiny

Osoby s jiným zdravotním postižením.

Věková struktura

Děti od 3 let věku, dospělí bez omezení věku.

Zásady služby

Ochrana práv | Zplnomocnění | Podpora | Důstojnost | Respektování soukromí | Individuální přístup | Právo volby | Partnerství

Klientům v domácím prostředí poskytujeme tyto služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podpora pomoc při podání jídla, pití, oblékání, svlékání, přesun na lůžko, vozík), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházka, pobyt venku, doprovod k lékaři, do obchodu, k přátelům), sociálně terapeutické činnosti (rozvíjení dovedností paměti, tematicky povídání), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí (doprovod na úřad, pomoc s vyřízením příspěvku na péči a jiných sociálních dávek pomoci, informace o jiných službách a možnostech), aktivizační činnosti (hraní společenských her, předčítání), poskytování základního sociálního poradenství.

Služby poskytuje

Sociální pracovník – přijímá žádosti, provádí šetření, uzavírá smlouvy o poskytování služby a poskytuje sociální poradenství a Pracovník odlehčovacích služeb (asistent) – poskytuje úkony péče v odlehčovacích službách dle zákona o sociálních službách a je klíčovým pracovníkem.