Ceník odlehčovací služby

Úhrada za poskytování základních činností

Cena za pobyt v odlehčovací službě je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby se skládá z úhrady za péči.

Úkony péče

Úkonúhrada/jednotka
běžné úkony péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití130 Kč/hodina
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek130 Kč/hodina
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru130 Kč/hodina
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík130 Kč/hodina
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny130 Kč/hodina
pomoc při základní péči o vlasy a nehty130 Kč/hodina
pomoc při použití WC130 Kč/hodina
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při podání a servírování stravy130 Kč/hodina
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět130 Kč/hodina
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob130 Kč/hodina
sociálně terapeutické činnost
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob130 Kč/hodina
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů130 Kč/hodina
výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
předčítání, hraní společenský her, cvičení paměti, hovory na téma130 Kč/hodina

Fakultativní služby

ÚkonÚhrada
Donáška léků50 Kč
Drobné nákupy50 Kč

Ceny jsou uvedené v sazbě za hodinu a čas úkonu se započítává výjezdem pracovníka z kontaktního pracoviště.