Cena za terénní odlehčovací službu je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby se skládá z úhrady za péči.

Úkonúhrada/jednotka
běžné úkony péče o vlastní osobu155 Kč/hodina
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu155 Kč/hodina
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy155 Kč/hodina
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím155 Kč/hodina
doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
sociálně terapeutické činnost155 Kč/hodina
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí155 Kč/hodina
výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti155 Kč/hodina
předčítání, hraní společenský her, cvičení paměti, hovory na téma
Fakultativní služby
Úkonúhrada/jednotka
Donáška léků50 Kč
Drobné nákupy50 Kč
Velký nákup160 Kč

Ceny jsou uvedené v sazbě za hodinu a čas úkonu se započítává výjezdem pracovníka z kontaktního pracoviště.